Polityka prywatności

Ochrona prywatności i klauzula RODO

Polityka prywatności

Ochrona prywatności i klauzula RODO

Dotacja Czyste Powietrze

5000 zł dotacji

Ulga podatkowa

do 9000 zł ulgi termomodernizacyjnej

Eko raty

Zamiast płacić za prąd, spłacaj własną instalację

Program poleceń

Poleć nas, a za każdą instalację otrzymasz 1000 zł

Polityka prywatności

Odpowiedzialność jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego strony

1. Administratorem witryn jest firma Soltech Energy Maciej Rolski Łukasz Wachowiak S.C., zwana
dalej “Soltech Energy”
2. Autorem treści oraz grafik zawartych na witrynach jest Soltech Energy
3. Witryny wraz z wszystkimi jej składowymi są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4. Soltech Energy nie wyraża zgody na publikację lub modyfikację treści i grafik zawartych w
witrynach w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach
internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody
5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach
internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być
wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony
6. Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka “cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki
podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane
jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy
analizie statystyk poszczególnych witryn

Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Soltech Energy zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na
podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych
2. Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe zamieszczone na witrynach
internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko,
telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, służą do identyfikacji Klienta, nawiązania z nim
kontaktu handlowego, przedstawienia oferty usług Administratora, prowadzenia negocjacji
handlowych z Klientem oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy
3. Dane osobowe zbierane przez formularze kontaktowe zamieszczone na witrynach internetowych
Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy
4. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora może zostać
cofnięta. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail:
kontakt@soltechenergy.pl
6. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratora mogą zostać ujawnione
są: pracownicy i współpracownicy Administratora świadczący usługi np. księgowe, prawnicze,
informatyczne, marketingowe, kurierskie, instalatorskie, związane z finansowaniem

7. Soltech Energy przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i
oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich zmiany lub usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania
9. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść
skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

Obowiązek przejrzystej komunikacji

1. Administrator w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym
językiem – w szczególności, gdy informacje są kierowane do dziecka – udziela osobie, której dane
dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką
komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacje udzielane są na piśmie, elektronicznie lub
ustnie po uprzednim potwierdzeniu tożsamości
2. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej
żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych
do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą

Obowiązki Administratora przy przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu
skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak pseudonimizacja i minimalizacja danych,
oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń tak, aby jak najlepiej sposób
chronić prawa osób, których dane dotyczą
2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
chroniących prawa osób, których dane dotyczą
3. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i udostępnia go na
żądanie organu nadzorczego
4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka
naruszenia ochrony danych osobowych, takie jak:
a. pseudonimizacja, minimalizacja i szyfrowanie danych osobowych
b. zachowywanie poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów
c. możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w
razie incydentu fizycznego lub technicznego
d. cykliczna zmiana haseł do plików zawierających dane osobowe
5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator niezwłocznie po stwierdzeniu
naruszenia, zgłasza je organowi nadzorczemu oraz osobie, której danych naruszenie dotyczyło,
chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych
6. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na
swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych
osobowych
7. Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie
ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to
przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator będzie konsultował się w sprawie możliwości i
sposobów przetwarzania z organem nadzorczym

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich. Jeśli opiekunowie
prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz kontaktowy dostępny
na stronach Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych
danych z bazy lub wycofanie zgody poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@soltechenergy.pl

Prawa użytkowników stron internetowych Soltech Energy

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1. Uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a
jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich
2. Żądania od Administratora niezwłocznej zmiany dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe
3. Żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w
wyszczególnionych okolicznościach
4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach
5. Otrzymać w powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył
Administrator
6. W wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi
7. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
8. Podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych
osobowych, w tym profilowaniu

Zmiana polityki prywatności

Soltech Energy zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności przez opublikowanie nowej treści
polityki prywatności. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z
Administratorem mailowo: kontakt@soltechenergy.pl lub telefonicznie: 537-438-242

Klauzula RODO

Kontakt

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Soltech Energy Maciej Rolski Łukasz Wachowiak S.C. z
siedzibą w Poznań 60-105 ul. Kopanina 34 (zwana dalej “Firmą”). Z Firmą można skontaktować się:
1. mailowo ? kontakt@soltechenergy.pl
2. listownie – na adres siedziby Firmy
3. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.soltechenergy.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Firmie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
1. mailowo ? kontakt@soltechenergy.pl
2. pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Soltech Energy, Poznań 60-105 ul. Kopanina 34

Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:
1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ? konieczność
przetwarzania w celu wykonania umowy
2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, jeżeli została udzielona
3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ? prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę

Cele przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. wykonania umowy
2. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywanie produktów i usług do
Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda)
3. oferowania przez Firmę produktów podmiotów powiązanych z nią kapitałowo lub umownie (o ile
wyrażona została odpowiednia zgoda)

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w zależności od podstawy prawnej
przetwarzania i celu przetwarzania do czasu:
1. wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody)
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Firma realizuje na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu
3. przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Firmą
4. zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Firmy
5. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Firmy, np. świadczący usługi
księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, kurierskie, instalatorskie, związane z finansowaniem.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa
2. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania na podstawie
zgody). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem
3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pozostałe informacje

1. Podanie danych Firmie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do
wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana z Firmą może spowodować brak możliwości zawarcia
bądź prawidłowej realizacji umowy
2. Firma nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do
państw trzecich.

Fotowoltaika Soltech Energy

Zadzwoń do nas:

 

537-438-242

883-511-211

574-022-422

Tu jest nasze biuro:

 

Adres:

ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań

E-mail:

kontakt@soltechenergy.pl

Odwiedź nas na Facebooku:

 

lub wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie